Tugasan Geografi PT3 2014

Tugasan Geografi PT3 2014

Contoh Kertas Soalan Kajian Kes Geografi Pentaksiran Tingkatan (PT) 3 2014

Mata Pelajaran Geografi
23- Geografi ( Arahan Guru )
23- Geografi ( Arahan Murid )

Tugasan Geografi PT3 2014

JENIS TUGASAN : KAJIAN KES

Tugasan:

Calon dikehendaki menjalankan kajian kes tentang kejadian / isu pencemaran alam sekitar (air,udara, bau, tanih) yang berlaku di sekitar tempat tinggal / kawasan sekolah calon.

Kajian kes tersebut haruslah merangkumi perkara berikut:
Konsep dan takrifan pencemaran udara yang dikaji.
Faktor atau punca kejadian pencemaran udara di kawasan kajian.
Kesan kejadian pencemaran udara kepada manusia dan alam sekitar di kawasan kajian.
Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan kejadian pencemaran udara di kawasan kajian.

Tugasan Geografi PT3 2014